Adresas

Siuntos ar krovinio duomenys

Pridėti papildomą

Teisės ir sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos

  1. VenipakFast yra prekybinis pavadinimas. VenipakFast yra užsakomųjų logistikos paslaugų tiekėjas ir, esant įprastoms aplinkybėms, fiziškai prekių netvarko.
  2. Užsakovas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, jog susipažino su toliau sutartyje išvardytais terminais ir sąlygomis, ir besąlygiškai su jomis sutinka.
  3. VenipakFast ir Užsakovas sutaria, kad jų santykius, kurie nėra aptarti šioje sutartyje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.
 2. Sutarties sąvokos

  1. „VenipakFast“, „mes” - tai UAB Venipak Lietuva
  2. „Klientas”, „Jūs”, „Jūsų” - sutartį sudarantis asmuo ar įmonė.
  3. „Siunta” - prekės ar daiktai, kurie bus transportuojami pagal toliau išvardytas sąlygas.
  4. „Sutartis” - Kliento ir įmonės sudaryta pervežimo sutartis.
  5. „Prekės ar daiktai” - atskiri ar sugrupuoti daiktai, priskiriami pagal konkrečius subrangovų krovinių apribojimus.
  6. „Subrangovas” - Kliento arba VenipakFast pasirinkta trečioji šalis – logistikos paslaugų tiekėjas.
  7. „Krovinio apribojimai” - apibrėžimas, kokios prekės kiekvienam atskiram subrangovui priimtinos, o kokios – ne.
  8. „Gavėjas” - siuntą gaunantis asmuo ar įmonė.
  9. „Siuntėjas” - prekes siunčiantis asmuo ar įmonė.
  10. „Paėmimas” - krovinys paimamas iš Siuntėjo, išsiuntimui sutartu adresu.
  11. „Pristatymas” - krovinys pristatomas Gavėjui, nurodytu adresu.
  12. „Paslaugos” - tikslinė pristatymo data ir laikas.
  13. „Draudžiami produktai” - produktai, kuriuos subrangovas nurodė kaip netinkamus siuntimui.
  14. „Nekompensuojami produktai” - produktai, kuriems negalioja joks draudimas ir kurie gali būti siunčiami tik esant tam tikroms sąlygoms.
  15. „Važtaraštis” - prie siuntos pridedami dokumentai.
  16. „Etiketė” - prie pristatomos siuntos pritvirtinama etiketė.
  17. „Darbo diena” - kiekvienos savaitės pirmadienis – penktadienis, nuo 8 iki 17.00 valandos, išskyrus šventines dienas.
  18. „Kaina” - kainoraštyje arba užsakyme nurodyta kaina, neįskaitant PVM.
 3. Kliento atsakomybė

  1. Jūs atsakote už informaciją, kurią pateikėte mūsų sistemoje. VenipakFast nebus atsakingi už tai, kad dėl neteisingos informacijos buvo vėluojama pristatyti siuntą. Tokiu atveju, kompensacijos mokamos nebus.
  2. Jūs turite įsitikinti, kad visi duomenys būtų pateikiami tinkamai ir tinkamame važtaraštyje, priešingu atveju, nepriimsime jokių pretenzijų ir nesumažinsime mokesčių, jei siuntinys bus išsiųstas, pateikiant neteisingus duomenis ar neteisingame važtaraštyje. Subrangovas šios informacijos tikrinti neturi, todėl prašome ją patikrinti, prieš išsiunčiant siuntinį.
  3. Jūs būsite atsakingas už bet kokią siuntimo metu kitiems siuntiniams ar nuosavybei padarytą žalą, kilusią dėl to, kad išsiuntėte uždraustą produktą ar neteisingai įpakuotą siuntinį. Siuntos mokesčius jūs apmokate iš anksto, ir VenipakFast šiuos mokesčius jūsų vardu perveda subrangovui. VenipakFast nedengia jokių galimų muitinės mokesčių.
  4. Jūs garantuosite VenipakFast nebaudžiamumą, kilus pretenzijoms, žalai, įsipareigojimams, išlaidoms ar sąnaudoms, kurias patyrė VenipakFast, VenipakFast darbuotojai ar subrangovai, dėl bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių ar susijusių su bet kuria sutartimi, arba dėl VenipakFast teikiamų paslaugų, viršijančių VenipakFast atsakomybę, pagal šią sutartį.
  5. Žalos atveju, visas pretenzijas mums privalote pateikti per tris dienas nuo siuntinio gavimo, o praradimo atveju, per 15 dienų.
  6. Kadangi VenipakFast siuntos tiesiogiai netvarko, o tik suorganizuoja jos paėmimą per subrangovą, prašome įsitikinti, kad atitinkamam subrangovui būtų pateikta atitinkama siunta, t. y. užsakymo metu nurodyta siunta.
  7. Visas užklausas / pretenzijas turite pateikti tiesiogiai Venjpak Fast, kuri vėliau, jūsų vardu, susisieks su atitinkamu subrangovu. Jeigu su subrangovu susisiekiama tiesiogiai, tuomet VenipakFast vėliau gali nebeturėti galimybės padėti jums, pateikus kitą užklausą.
  8. Kliento pageidavimu, mūsų automatizuotoje užsakymų sistemoje, rezervuojamos atitinkamo subrangovo paslaugos. Jeigu siunta nebuvo paimta, tuomet jūs privalote susisiekti su VenipakFast, ir mes, kuo įmanoma greičiau, pateiksime alternatyvų sprendimą.
  9. Mūsų automatizuotoje sistemoje pateikiami užsakymai ir mokesčiai už pristatymą. Jeigu siuntą reikia grąžinti, tuomet jums bus taikomas grąžinimo mokestis.
  10. VenipakFast siuntą pristatyti gali tik tuo atveju, jei pateikiate pilną adresą. Pristatyti negalime, jei turime tik pašto dėžutės numerį ar pašto adresą. Jei siunta buvo paimta ir, dėl šios priežasties, grąžinta, tuomet grąžinamoji išmoka mokama nebus.
  11. Šios paslaugos atšaukti negalima, ir grąžinamoji išmoka nėra mokama.
  12. Klientas turi galimybę nemokamai sekti siuntinį mūsų tinklalapyje arba telefonu.
 4. VenipakFast atsakomybė

  1. VenipakFast neprisiima atsakomybės už siunčiamus Draudžiamus produktus ir dėl to sukeltą žalą ar praradimus. Mes nepriimsime jokių pretenzijų dėl Draudžiamų produktų, nes jų negabename, tačiau jei jūs juos išsiuntėte, tuomet prisiimate visą atsakomybę.
  2. VenipakFast nedengia žalos ar praradimų, kilusių dėl šių aplinkybių: gamtos stichijos, karas, nepakankamas įpakavimas/netinkama etiketė, Draudžiami produktai (žr. 10, 11 skyrių).
  3. VenipakFast klausimus spręs tik su užsakymą pateikusiu klientu.
  4. Pretenzijos pateikimo atveju, atsakomybė apribojama siuntinio siuntimo išlaidomis ir draudimo dengiama suma. VenipakFast neatsako už jokius skundus dėl pelno ar naudos praradimo, sutarties pažeidimo, pajamų netekimo, administracinių nepatogumų, nusivylimo, netiesioginės, atsitiktinės, finansinės ar pasekminės žalos, kylančios ar susijusios su jūsų užsakyta paslauga. Visa atsakomybė dėl žalos, išlaidų ar praradimų ribojama kiekvieno subrangovo standartine atsakomybe, taikoma atskiram siuntiniui, išskyrus atvejus, kai per mus įsigijote papildomą pervežimo draudimą, kuriuo atsakomybė apribojama užsakymo metu įsigytos draudimo apsaugos suma.
  5. Jokioje sutartyje nėra nuostatų, ribojančių ar atmetančių VenipakFast atsakomybę dėl apgavystės, mirties ar asmens sužeidimo, kilusio dėl VenipakFast neatsargumo, kaip tai nurodo galiojantys įstatymai.
  6. Esant tam tikroms aplinkybėms, subrangovas gali atsisakyti priimti siuntą, pavyzdžiui, dėl netinkamo įpakavimo arba dėl to, kad siunta neatitinka krovinių vežimo apribojimų. Be to, VenipakFast gali atsisakyti priimti bet kokį mūsų sistemoje, žodžiu ar raštu, mūsų biure pateiktą užsakymą.
 5. Konfidencialumas

  1. Šalys įsipareigoja neatskleisti ir neskelbti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos apie tarpusavio santykius, sutarčių sudarymą ir jų sąlygas bei kitos informacijos apie save daugiau negu to reikia įsipareigojimams tinkamai įvykdyti.
  2. Konfidencialia informacija laikoma bet kokia su VenipakFast paslaugomis, sutartimis ir jų vykdymu susijusi informacija, įskaitant informaciją apie šalių derybines pozicijas, mokėjimų tvarką ir terminus, paslaugų kainas, suteikiamas nuolaidas, klientus bei partnerius, jų duomenis, individualių gabenimo užsakymų sąlygas.
  3. Jeigu šaliai kyla bet kokių abejonių dėl to, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, ta šalis privalo elgtis su tokia informacija kaip su konfidencialia iki tol, kol nebus gautas kitos šalies patvirtinimas, kad tokia informacija nėra konfidenciali.
 6. Prekių ir vertybių pakavimas

  1. Prekės ir vertybės privalo būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus kurjeriui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms pakuotėms, bei aplinkai.
  2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų juos vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš ne didesnio nei 1 metro aukšio, esant 25-40 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.
  3. Ant pakuotės nereikia klijuoti spec. ženklinimų „Nevartyti”, „Dūžta” ir kita, nes pervežimo, rūšiavimo, perkrovimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama.
  4. Pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės (nepraplėšus dėžės ir pan.).
  5. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas ar audinys nėra tinkama pakuotė.
  6. Gofruoto kartono, plastikinė, metalinė, medinė dėžė, plastikiniai, metaliniai indai skysčiui yra tinkama pakuotė.
  7. Prekės ar vertybės, kurių masė viršija 30 kg, turi būti supakuotos ant padėklo ar į tokią tarą, kuri leistų krovimo darbams naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką (elektrokrautuvą ar hidraulinį rankinį keltuvą).
  8. Pakuotės turinio apsaugai naudokite nuo smūgių apsaugančias medžiagas, pvz: putplastį, putos granules, jūros putą. Šios medžiagos neleis turiniui judėti pakuotėje.
  9. Rekomenduojame naudoti pakuotes tvirtomis sienelėmis, kad siuntos transportavimo metu, reikalui esant, ji atlaikytų kitų pakuočių svorį.
  10. Visas pakuotes užklijuokite lipnia juosta (jei tai yra reikalinga).
  11. Prastas siuntos supakavimas gali apgadinti šalia esančius daiktus ir siuntas, todėl riebias ar stiprų aromatą skleidžiančias medžiagas įpakuokite į nepralaidų plastikinį maišelį ir tik tuomet dėkite jį į pakuotę ar dėžę.
  12. Dokumentams pakuoti naudokite jiems skirtas pakuotes.
  13. Siųsdami dokumentus, papildomai juos įpakuokite į plastikinį maišelį, kad apsaugotumėte nuo vandens ar kitų skysčių, ir tik tuomet pakuokite į voką.
  14. Siųsdami aštrius daiktus, dovanas, įsitikinkite, kad daiktai tinkamai apsaugoti. Jiems pakuoti ypač tinka kieto kartono dėžės.
  15. Siunčiant trapius ar dūžtančius daiktus, rekomenduojame naudoti kartoninius ar kitokius skirtukus.
  16. Įsitikinkite, kad ant pakuotės nėra nereikalingų užrašų.
  17. Nepamirškite priklijuoti lipduko su siuntėjo ir gavėjo adresais bei kontaktiniais duomenimis.
  18. Esant netinkamam pakavimui, VenipakFast neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl kurjeriui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
 7. Gavimo patvirtinimas po sėkmingo užsakymo

  Gavimo patvirtinime paaiškinama, kad pažymėjus lentelę, kurioje rašoma „Perskaičiau ir supratau šio užsakymo terminus ir sąlygas”, jūs sutinkate su šiais terminais ir sąlygomis:

  1. Jūs patvirtinote, kad perskaitėte ir supratote mūsų „Prekių ir vertybių pakavimo” gaires. Patvirtinote, kad siuntinį visiškai padengėte kartonu ir suprantate, kad jei to nepadarėte, tuomet gali kilti vėlavimo ir papildomų išlaidų grėsmė, o žalos ir patirtų nuostolių kompensacija mokama nebus.
  2. Patvirtinote, kad perskaitėte ir supratote mūsų „Draudžiamų produktų” gaires (7) bei „Draudžiamų siųsti produktų sąrašą” (8) ir sutinkate, kad dėl šios nuostatos nesilaikymo, jums gali būti paskirta bauda arba pradėtas baudžiamasis persekiojimas, be to VenipakFast ar kurjeris šiuo atveju neprisiima jokios atsakomybės.
  3. Patvirtinote, kad perskaitėte ir supratote mūsų „Nekompensuojamų produktų sąrašą” ir žinote, kad jei siunčiate tokiame sąraše esančias prekes, tuomet esate už jas visiškai atsakingas, o VenipakFast ar vežėjas šiuo atveju neprisiima jokios atsakomybės.
 8. Siuntų apribojimai

  Kiekvienas subrangovas pateikia atskirus siuntos svorio, dydžio ir paėmimo/išsiuntimo apribojimus. Jie pateikiami užsakymo metu. Prašome perskaityti šį sąrašą kartu su „Draudžiamų produktų” sąrašu.

 9. Siuntų paėmimas ir pristatymas

  1. Mūsų automatizuotoje sistemoje, siuntinys paimamas po to, kai individualus klientas pateikia prašymą. Sistemoje bus nurodyta, ar galimas jūsų pageidaujamas laikas. Jei ne, tuomet turite pasirinkti alternatyvų laiką.
  2. Paėmimo laiko negarantuojame. Retais atvejais subrangovas siuntinio paimti negali – tuomet per 24 valandas mes suorganizuojame naują užsakymą, atsižvelgdami į darbo dienas ir į tai, ar prieinamas vežėjas. Jei siuntinys nepaimamas, grąžinamoji išmoka mokama nebus.
  3. Tikslaus siuntinio paėmimo ryte laiko nustatyti negalime. Jei leidžiama, jūs galite prašyti tam tikro laiko, turint omenyje tai, kad siuntiniai paimami tik iki kiekvienos darbo dienos 18 valandos.
  4. Siuntiniai paimami tik darbo dienomis, išskyrus atvejus, kai aiškiai sutariama kitaip. Pateikus prašymą, siuntinius galima paimti šeštadieniais, bet tokiu atveju, bus taikomas papildomas mokestis. Tokia paslauga ne visada garantuojama.
  5. Jūs, arba jūsų įgaliotasis atstovas, turėtumėte užtikrinti, kad nurodytu paėmimo laiku, būsite paėmimo vietoje. Bus taikomas 15,00 eurų mokestis, jei nieko nebus tuo metu, kai subrangovas bandys paimti siuntinį.
  6. Siuntinio paėmimo metu, iš subrangovo visada privaloma pasiimti patvirtinimą apie siuntinio perdavimą. Jei patvirtinimo apie perdavimą nepaimsite, negalėsite reikšti jokių pretenzijų, kadangi nebus įrodymų, patvirtinančių, kad subrangovas perėmė siuntinį. Tokiu atveju, bus suteikta pilna kompensacija, kadangi nėra įrodymų apie pristatymo atlikimą.
  7. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma subrangovų reikalaus atsispausdinti etiketę ir pridėti ją prie siuntinio kartu su važtaraščiu, kurį subrangovas nukopijuos ir paliks jums pasirašytą kopiją, kaip paėmimo įrodymą. Šiuos dokumentus būtina atsispausdinti prieš siuntinio paėmimą. Taip pat būtinai užtikrinkite tai, kad etiketės ir važtaraščio spausdinimo kokybė būtų aukščiausio lygio, nes ant abiejų gali būti brūkšniniai kodai.
  8. Klientas turi užtikrinti, kad teisingame važtaraštyje būtų nurodyti teisingi ir pilni duomenys. Nepriimamos jokios pretenzijos, jei siuntinys išsiunčiamas, o pateikti duomenys buvo neteisingi arba nurodyti neteisingame važtaraštyje. Jei važtaraštis užpildomas neteisingai ir/arba pasirenkama ne ta paslauga, bus taikomi mokesčiai. Subrangovas neatsako už tokios informacijos patikrinimą, todėl , prieš perduodant siuntinį, prašome įsitikinti, kad viskas teisinga.
  9. Pristatymo kainos už siuntinį, kuris turi būti pristatytas nurodytu laiku, pavyzdžiui, prieš 10 ar 10.30 valandą, bet vėluoja, bus sumažintos pagal pristatymo kitu laiku kainą. Vėlavimo priežastis nepriklauso nuo subrangovo veiksmų, pavyzdžiui, eilės muitinėje, netinkamos oro sąlygos, kelių eismo įvykis, pateikta neteisinga informacija, arba tai, kad niekas negali pasirašyti dokumentų.
  10. Siuntiniai, kurie priimami ar išsiunčiami iš nutolusių vietų Škotijoje, Velse, Kornvalyje, Šiaurės Airijoje ar salose atviroje jūroje, visais atvejais gali vėluoti 24-96 valandas. Prieš užsisakydami paslaugą, prašome patikrinti šią informaciją.
  11. Siuntiniai, kurie siunčiami į nutolusias vietas šalies viduje ar užsienyje, gali vėluoti. Prieš užsisakydami paslaugą, prašome patikrinti šią informaciją.
  12. Prieš užsakant paslaugą, privaloma patikrinti tranzito laiką.
  13. Kai kurioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis, jei būtinas pakartotinis pristatymas. Prašome užtikrinti tai, kad gavėjas galėtų priimti siuntinį, priešingu atveju, turėsite sumokėti papildomą mokestį už kiekvieną bandymą jį pristatyti – prieš siunčiant, prašome patikrinti atskirų subrangovų pranešimus.
  14. Muitinės sąskaitą-faktūrą privaloma užpildyti VISOMS šalims, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Internete jums bus nurodyta, kaip tai padaryti. Kai užsakymas bus baigtas, elektroniniu paštu atsiųsime jums šabloną užpildymui. Privaloma pasirašyti tris atskiras jo kopijas ir pateikti subrangovui, siuntos paėmimo metu.
  15. Mūsų interneto svetainėje jūs galėsite patikrinti siuntos buvimo vietą. Sekimo numeris yra pateikiamas dokumentuose jūsų užsakymo pabaigoje, arba dokumentuose, kuriuos turi vairuotojas.
  16. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes negalime siųsti siuntų, turėdami tik pašto dėžutės numerį arba pašto adresą.
  17. Siuntinių neturėtumėte rišti ar klijuoti vieno prie kito, nes negalime užtikrinti taip supakuotų siuntų transportavimo saugumo. PASTABA: jei klientas nusprendžia klijuoti siuntinius vieną prie kito, klientas turės apmokėti papildomas VenipakFast patirtas išlaidas.
  18. Nepriimame jokių pretenzijų, pateiktų dėl ant siuntos priklijuoto daikto, jei pervežimo metu jis atsiklijavo.
  19. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad paimamą siuntinį privaloma supakuoti taip, jog jis atlaikytų kritimą iš mažiausiai 6 pėdų aukščio. Neturėtumėte siųsti dūžtančių siuntų. Prašome perskaityti mūsų „Prekių ir vertybių pakavimo” gaires (žr. 6 skyrių), kartu su „Draudžiamų siųsti produktų sąrašu” (žr. 11 skyrių).
 10. Draudžiami produktai

  1. Draudžiami siųsti yra daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę (įskaitant alkoholį ir tabaką); taip pat, didelės vertės daiktai ir daiktai, kurių, patyrus žalą, neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir/arba pakeisti lygiaverčiais; daiktai,Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose įvardyti kaip draudžiami siųsti.
  2. Prašome visada patikrinti, ar galėsime vežti jūsų siuntos turinį. Jūsų patogumui, pateikiamas „Draudžiamų siųsti produktų sąrašas” (žr. 11 skyrių). Draudžiamų daiktų galime nepaimti, vėluoti juos pristatyti arba grąžinti. Jeigu jūsų išsiųsti draudžiami daiktai paimami, o vėliau grąžinami, tuomet grąžinamoji išmoka mokama nebus, taip pat gali būti taikomi grąžinimo mokesčiai.
  3. Padarytos žalos atveju, draudžiami produktai gali būti išmesti, priklausomai nuo siuntos būklės. Dėl draudžiamo produkto negalima teikti jokių pretenzijų žalai atlyginti. Jeigu siunčiate draudžiamą arba rizikingą produktą, tuomet siuntinys yra nedraudžiamas ir dėl jo negalima teikti jokių pretenzijų.
  4. Siuntėjas bus atsakingas už bet kokią žalą, pervežimo metu padarytą kitiems siuntiniams ar nuosavybei, jei žala kilo dėl to, kad buvo siunčiamas draudžiamas produktas. Klientas sutinka atlyginti visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos VenipakFast gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų ir dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų.
  5. VenipakFast turi automatizuotą užsakymo paslaugą. Jei pasirinkote įsigyti papildomą pervežimo apsaugą draudžiamam produktui, tokia apsauga bus laikoma negaliojančia, tačiau sumokėtas mokestis grąžintas nebus.
  6. Siuntos su draudžiamais produktais turinyje pristatymo užsakymas gali būti anuliuotas be įspėjimo, siunta sulaikyta Muitinės bei sunaikinta, o dėl bandymo nuslėpti siunčiamas pavojingas ir/ar kenksmingas medžiagas ar nelegalias prekes, klientas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba įkalintas, taip pat jam gali būti paskirtos didelės baudos.
 11. Draudžiamų siųsti produktų sąrašas

  1. Draudžiamų produktų sąrašą privaloma perskaityti ir suprasti, kaip šių Terminų ir sąlygų dalį.

  Draudžiami produktai:

  • alkoholiniai gėrimai;
  • aliejai;
  • akumuliatoriai;
  • atskiros pavienės skystos baterijos (nebent jos įdėtos į elektroninį prietaisą);
  • biologinės medžiagos ir infekcijų sukėlėjai;
  • chemikalai ir tirpikliai;
  • daiktai, kuriuose yra kuro;
  • dažai;
  • dujų balionai;
  • klijai;
  • kvepalai (išskyrus iki 250 ml);
  • gesintuvai;
  • nafta;
  • sausas ledas;
  • akcijos;
  • akcizinės prekės, kurioms reikalinga transportavimo licencija;
  • antikvariatas, meno dirbiniai;
  • banko čekiai;
  • juvelyriniai dirbiniai, laikrodžiai, brangakmeniai bei kiti taurieji metalai;
  • išankstinio apmokėjimo kortelės;
  • padirbta valiuta – prekės;
  • pinigai, jų atitikmenys;
  • obligacijos;
  • vekseliai;
  • augalai, sėklos;
  • generatoriai, pavarų dėžės ir kitos automobilių detalės;
  • gelbėjimosi liemenės;
  • gyvūnai, paukščiai, jų organai, embrionai ir gaišenos;
  • įvairūs kailiai bei gyvūnų oda;
  • maisto produktai (išskyrus specializuotus vežėjus);
  • narkotinės ir psichotropinės medžiagos (įskaitant ir visus haliucinogeninius vaistus);
  • pornografija bei kiti įžeidžiančio turinio daiktai;
  • receptiniai ir nereceptiniai vaistai, maisto papildai;
  • tabakas ir jo gaminiai;
  • šaunamieji ginklai, jų dalys, fejerverkai, sprogmenys ir kita karinė amunicija, įskaitant jų imitacijas;
  • visi daiktai, kurių transportavimas yra uždraustas valstybių nustatytais įstatymais;
  • žmogaus palaikai, jų fragmentai bei pelenai;
 12. Nekompensuojamų produktų sąrašas

  1. Dokumentams ir kitiems žemiau išvardytiems daiktams joks draudimas (nei standartinis, nei papildomas) siuntos praradimo ar apgadinimo atveju negalioja.
  2. Žemiau išvardyti, ar kiti į juos panašūs savo aprašymu bei turiniu daiktai, gali būti siunčiami tik sukonkretinus jų pavadinimą. To nepadarę, rizikuojate, kad užsakymas bus anuliuotas be įspėjimo negrąžinant apmokėjimo už paslaugą.

  Draudžiami produktai:

  • akiniai;
  • akvariumai;
  • alavo statulėlės;
  • antikvariniai daiktai;
  • asmeniniai daiktai;
  • asmens;
  • identifikacijos dokumentai;
  • automobilių registracijos numeriai bei techninis pasas;
  • atminties kortelės, juostelės, diskai ir kitos duomenų ar vaizdo laikmenos;
  • atskirai siunčiamas nelydimas bagažas (lagaminai, rankinės, kuprinės, portfeliai ir kitas panašus bagažas, nepriklausomai nuo jų turinio, išskyrus atvejus, kai jie siunčiami tušti, neužrakinti ir tinkamai supakuoti);
  • automobilių priekiniai stiklai;
  • baldai, išskyrus plokščiai supakuotus;
  • betonas;
  • bilietai;
  • buteliai;
  • dažai;
  • degikliai;
  • dervos;
  • dokumentai;
  • drobiniai paveikslai;
  • dušo kabinų sienelės;
  • elektros lemputės;
  • filmai;
  • gimimo liudijimai;
  • gintaras;
  • gipsas;
  • gitaros, siunčiamos ne specialiame dėkle;
  • indai;
  • įrėminti paveikslai, piešiniai ir nuotraukos;
  • kaitlentės;
  • kameros;
  • keramika ir jos dirbiniai;
  • kompiuteriai, jų ir televizorių monitoriai;
  • kristalai;
  • laikrodžiai;
  • langai ir jų rėmai, stoglangiai;
  • lempos;
  • lėkštės;
  • loterijos bilietai;
  • marmuras, granitas, skalūnas ir kiti akmens dariniai;
  • meno kūriniai;
  • meškerykočiai;
  • mikrobangų krosnelės;
  • mikroskopai;
  • mobilieji telefonai;
  • monitoriai ir ekranai;
  • nešiojamieji kompiuteriai;
  • nuotraukos ir jų rėmeliai;
  • objektyvai;
  • pasai;
  • pinigai;
  • plazminiai bei TFT ekranai;
  • plytelės;
  • plovikliai;
  • porcelianas;
  • projektoriai;
  • servizai;
  • SIM kortelės;
  • sirupai;
  • skaitytuvai;
  • statulėlės ir figūrėlės;
  • stiklas, stiklo dirbiniai ir stiklo pluoštas;
  • svarstytini dokumentai;
  • šviestuvai;
  • teleskopai;
  • trapūs daiktai (visi);
  • vairuotojo teisės;
  • vazos;
  • veidrodžiai;
  • žibintai.
 13. 13. Paslaugos

  Kiekvienas subrangovas teikia atskirus paslaugų pasiūlymus dėl pristatymo greičio ir laiko. Nors VenipakFast ir subrangovai visada stengsis siuntinius paimti ir pristatyti laiku, kartais nesėkmės yra neišvengiamos. VenipakFast ir subrangovai negarantuoja jokių siūlomų paslaugų.

 14. Muitinės formalumai

  1. Muito mokesčio taikymą nustato gavėjo šalies įstatymai. Siuntoms Europos Sąjungos viduje muito mokesčiai netaikomi.
  2. Jūs iš anksto sumokate savo siuntinio pristatymo mokestį. VenipakFast neatsako už jokius muitinės formalumus ar mokesčius, kuriuos gali tekti sumokėti.
  3. Prieš pristatymą, siuntėjas arba gavėjas privalo visiškai padengti visus papildomus muitinės mokesčius. VenipakFast turi teisę šiuos mokesčius perleisti tiesiogiai jums. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jei gavėjas atsisako padengti muitinės mokesčius, ir siuntinys grąžinamas jums, tuomet turėsite padengti ir grąžinimo išlaidas.
  4. Jei siunčiate dokumentus iki 1,5 kg, tuomet komercinė sąskaita-faktūra nereikalinga nė vienu atveju. Tokie siuntiniai turi būti deklaruojami, kaip nulinės vertės. Jeigu vertė nurodoma, tuomet VenipakFast neatsako už jokius galimus mokesčius.
  5. Didelės vertės siuntiniai arba siuntiniai, kuriems būtina eksporto licencija, gali vėluoti, nes muitinėje gali prireikti papildomos dokumentacijos.
  6. Jeigu Muitinėje nustatoma, kad siunčiami kiti nei deklaruoti daiktai arba nurodyta klaidinga eksporto priežastis (pavyzdžiui, dovana, kai iš tiesų siunčiama parduota prekė), gali būti pritaikyti papildomi mokesčiai arba siunta grąžinta siuntėjui.
  7. Jeigu muitinė taiko papildomus mokesčius, jie bus įtraukti į jūsų mokamą kainą.
 15. Papildomi mokesčiai

  1. Jūs iš anksto apmokate už paslaugą, nurodydami siuntos svorį ir išmatavimus. Jeigu siuntinys sunkesnis arba didesnis, nei buvo nurodyta, tuomet už papildomą svorį ar išmatavimus turėsite apmokėti kartu su vykdymo išlaidomis, sudarančiomis 20 eurų + PVM. Apie papildomus mokesčius jums bus pranešta raštu.
  2. Jei jūs arba jūsų nurodytas asmuo nebūsite sutartoje vietoje, kai subrangovas bandys paimti siuntinį, jums bus taikomas papildomas 15 eurų mokestis. Kai kurie subrangovai gali taikyti papildomus mokesčius, jei būtinas pakartotinis perdavimas. Kai kurioms vietovėms taikomas nutolusių vietų papildomas mokestis. Jis bus apskaičiuotas kainų sistemoje užsakymo metu.
  3. Muitinės mokesčių nustatyti mes negalime. Visi muitinės mokesčiai bus perleisti jums (žr. Muitinės formalumų skyrių (10)).
 16. Pretenzijos dėl pavėluoto pristatymo

  VenipakFast ir subrangovai imsis visų priemonių užtikrinti, kad siuntinys būtų pristatytas laiku. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad nė viena paslauga nėra garantuojama. Vėlyvam pristatymui bus taikomi mokesčiai. Jeigu buvo nurodytas siuntos pristatymo laikas, bet jo nesilaikyta, pavyzdžiui, buvo nurodyta, kad siunta turi būti pristatyta prieš 10 valandą, o buvo pristatyta 11.30 valandą, tuomet mokesčiai bus sumažinami, atsižvelgiant į kitą pristatymo laiką. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jūs turite pranešti apie vėlavimą, norėdami, kad būtų sumažintos pristatymo išlaidos. Tai turi būti padaryta raštu, ne vėliau kaip per tris dienas nuo pristatymo, nurodant siuntinio referencinį numerį.

 17. Pretenzijos dėl sugadintų/prarastų siuntų

  1. Kiekvienai paslaugai taikomas ribotas siuntų draudimas, kurio pobūdis skiriasi, priklausomai nuo kiekvieno subrangovo. Jei pageidaujate papildomo draudimo, tuomet užsakymo metu būtina deklaruoti visą sumą. Prašome įsitikinti, ar jūsų siuntinys tinkamai supakuotas.
  2. Pateikiant pretenziją, privaloma pateikti ir pirkimo sąskaitos-faktūros kopiją, patvirtinančią siuntos vertę ir/arba remonto išlaidas, kartu su pasirašyta važtaraščio kopija, patvirtinančia, kad siuntinys buvo paimtas.
  3. Siuntiniai sugadinami labai retais atvejais, bet jei taip įvyko, privaloma išsaugoti pakuotę, kad subrangovas ją galėtų apžiūrėti. Siuntinį privaloma pateikti apžiūrai tokios būklės, kokios jis buvo pristatytas nurodytu adresu. Jei siuntinys buvo išimtas iš pakuotės arba pakuotė neišsaugota, tuomet pretenzija bus laikoma negaliojančia. Siekiant pateikti ieškinį, būtinos pakuotės vidaus ir išorės bei sugadinto daikto nuotraukos.
  4. Jeigu pretenzija priimama ir / arba padengiamos remonto išlaidos, tuomet jūsų patirtos siuntimo išlaidos bus grąžintos. Siuntimo išlaidos kompensuojamos tik tokiu atveju, jei pretenzija buvo visiškai patenkinta.
  5. Pretenzija dėl prarastos siuntos gali būti pateikiama tik tada, kai subrangovas atliks paiešką ir nustatys, kad prekės buvo prarastos.
  6. Žalos atveju, visas pretenzijas mums privaloma pateikti per tris dienas nuo siuntinio gavimo, o praradimo atveju, per 15 dienų.
  7. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad visos pretenzijos automatiškai bus laikomos negaliojančiomis, jei gavėjas pasirašė ant gavimo lapo nenurodydamas, jog siuntiniui buvo padaryta žala. Pasirašymas ant gavimo lapo nenurodant, jog buvo padaryta žala, reiškia, kad gavėjas mano, jog siuntinys buvo pristatytas tinkamos būklės.
  8. Nors VenipakFast stengiasi daugelį pretenzijų išspręsti per 30 dienų, procesas gali trukti ir iki 90 dienų.
 18. Išimtys

  1. Pateikiant siuntinį, visada privaloma pasiimti kvitą. Mes nepriimsime jokios pretenzijos, jei nepateiksite paėmimo kvito, kadangi tokiu atveju, nėra įrodymų, patvirtinančių, kad subrangovas siuntinį tikrai priėmė. Tokiu atveju, bus grąžintas visas apmokėjimas, nes nėra įrodymų apie tai, kad paslauga buvo įvykdyta.
  2. Jūsų siuntinys turi būti supakuotas pagal profesionalius standartus, įpakuotas į stiprią kartono dėžę, o viduje esantys daiktai apsaugoti. Pakuotė turi būti pakankamai tvirta, kad atlaikytų siuntinio svorį. Mes atmesime visas pretenzijas, jei paaiškės, kad siuntinys nebuvo įpakuotas pagal profesionalius standartus. Be to, jūs būsite laikomi atsakingais už bet kokią pervežimo metu kitiems siuntiniams ar nuosavybei padarytą žalą, kilusią dėl to, kad jūsų siuntinys nebuvo tinkamai įpakuotas. Mes neteikiame siuntimo paslaugų draudžiamiems produktams, bet jei juos siunčiate, tuomet prisiimate visą atsakomybę.
  3. VenipakFast turi automatizuotą užsakymo paslaugą. Jei pasirinkote įsigyti papildomą pervežimo apsaugą draudžiamam produktui, tokia apsauga bus laikoma negaliojančia, tačiau sumokėtas mokestis grąžintas nebus.
  4. Jeigu išorinė pakuotė nepažeista, tuomet visos pretenzijos dėl siuntiniui padarytos žalos bus atmestos, kadangi vidinis įpakavimas bus laikomas nepakankamu produktui apsaugoti. Siuntiniai neturėtų būti sukrauti ar pridėti vienas prie kito, nes negalime užtikrinti taip supakuotų siuntų transportavimo saugumo. Nepriimame jokių pretenzijų, pateiktų dėl ant siuntos priklijuoto daikto, jei pervežimo metu jis atsiklijavo.
 19. Atsakomybė

  1. Jūs atsakote už informaciją, kurią pateikėte mūsų sistemoje. VenipakFast nebus atsakingi už tai, kad dėl neteisingos informacijos buvo vėluojama pristatyti siuntą. Tokiu atveju, nebus mokamos jokios kompensacijos.
  2. Jūs turite įsitikinti, kad visi duomenys būtų pateikiami tinkamai ir tinkamame važtaraštyje, priešingu atveju, nepriimsime jokių pretenzijų ir nesumažinsime mokesčių, jei siuntinys bus išsiųstas, pateikiant neteisingus duomenis ar neteisingame važtaraštyje. Subrangovas šios informacijos tikrinti neturi, todėl prašome ją patikrinti, prieš išsiunčiant siuntinį.
  3. Jūs būsite atsakingas už bet kokią, siuntimo metu, kitiems siuntiniams ar nuosavybei padarytą žalą, kilusią dėl to, kad išsiuntėte Uždraustą produktą ar nepakankamai įpakuotą siuntinį. Siuntos mokesčius jūs apmokate iš anksto ir VenipakFast šiuos mokesčius jūsų vardu perveda subrangovui. VenipakFast nedengia jokių galimų muitinės mokesčių.
  4. VenipakFast neprisiima jokios atsakomybės už siunčiamus Draudžiamus produktus ir dėl to sukeltą žalą ar praradimus. Mes nepriimsime jokių pretenzijų dėl Draudžiamų produktų, nes jų negabename, tačiau jei jūs juos išsiuntėte, tuomet prisiimate visą atsakomybę.
  5. Nedengiame žalos ar praradimų, kilusių dėl šių aplinkybių: gamtos stichijos, karas, nepakankamas įpakavimas / netinkama etiketė, Draudžiami produktai (jie išvardyti Pagalbos ir Informacijos skyreliuose).
  6. VenipakFast klausimus spręs tik su užsakymą pateikusiu klientu.
  7. Pretenzijos pateikimo atveju, atsakomybė apribojama siuntinio siuntimo išlaidomis ir draudimo dengiama suma. Mes neatsakome už jokius skundus dėl pelno ar naudos praradimo, sutarties pažeidimo, pajamų netekimo, administracinių nepatogumų, nusivylimo, netiesioginės, atsitiktinės, finansinės ar pasekminės žalos, kylančios ar susijusios su jūsų užsakyta paslauga. Visa atsakomybė dėl žalos, išlaidų ar praradimų yra ribojama kiekvieno subrangovo standartine atsakomybe, taikoma atskiram siuntiniui, išskyrus atvejus, kai per mus įsigijote papildomą pervežimo draudimą, kuriuo atsakomybė apribojama užsakymo metu įsigytos draudimo apsaugos suma.
  8. Jokioje sutartyje nėra nuostatų, ribojančių ar atmetančių VenipakFast atsakomybę dėl apgavystės, mirties ar asmens sužeidimo, kilusio dėl VenipakFast neatsargumo, kaip tai nurodo galiojantys įstatymai.
  9. Jūs garantuosite VenipakFast nebaudžiamumą, kilus pretenzijoms, žalai, įsipareigojimams, išlaidoms ar sąnaudoms, kurias patyrė VenipakFast, VenipakFast darbuotojai ar subrangovai, dėl bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių ar susijusių su bet kuria sutartimi, arba dėl VenipakFast teikiamų paslaugų, viršijančių VenipakFast atsakomybę, pagal šią Sutartį.
  10. Žalos atveju, visas pretenzijas mums privaloma pateikti per tris dienas nuo siuntinio gavimo, o praradimo atveju, per 15 dienų.
 20. Atskyrimas

  Jei bus nustatyta, kad bet kuri šių sąlygų dalis neįgyvendinama pagal galiojančius įstatymus, kitos šių sąlygų nuostatos išliks galioti.

 21. Įstatyminės teisės

  Šios sąlygos ir nuostatos taikomos kartu su jums, kaip vartotojui, įstatymais suteikiamomis teisėmis, kurios išlieka nepakitusios. Šiai sutarčiai netaikomas 1999 metų Sutarčių (Trečiųjų šalių teisių) aktas.

 22. Skundai

  VenipakFast siekia suteikti aukščiausio lygio klientų aptarnavimą. Jeigu turite nusiskundimų dėl mūsų teikiamų paslaugų, prašome susisiekti su klientų aptarnavimo vadybininku.

Privatumo politika

Šia privatumo politika yra nustatoma, kaip VenipakFast naudoja ir saugo bet kokią informaciją, kurią suteikiate naudodamiesi šia svetaine.

VenipakFast įsipareigoja užtikrinti jūsų privatumo apsaugą. Jei jūsų prašome pateikti tam tikrą informaciją, pagal kurią galite būti identifikuoti besinaudodami svetaine, tuomet galite būti užtikrinti, kad ji bus naudojama tik pagal šį privatumo patvirtinimą.

 1. 1. Informacija, kurią renkame:

   • Vardas, pavardė;
   • Kontaktiniai duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą;
   • Namų adresas.
 2. 2. Informacijos naudojimas

  Prašome pateikti šią informaciją, siekdami suprasti jūsų poreikius ir suteikti jums geresnį aptarnavimą, bei dėl šių priežasčių:

   • Užsakovo informacijai apdoroti;
   • Produktų ir paslaugų pagerinimui;
   • Jūsų pateikiama informacija perduodama atitinkamam vežėjui, kad jis galėtų įvykdyti jūsų užsakytą pristatymo paslaugą.
 3. 3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  VenipakFast turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims šiais atvejais:

   • Siekiant 2 straipsnyje išvardytų tikslų;
   • Įstatymų numatytais atvejais;
   • Parduodant dalį ar visą verslą ir/ar jo turtą;
   • Apsaugos nuo sukčiavimo tikslais bei siekiant sumažinti kredito riziką.
   • VenipakFast neperduoda Užsakovo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavusi Užsakovo sutikimo.
 4. 4. Asmens duomenų koregavimas

   • Užsakovas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
   • VenipakFast privalo turėti pilną, išsamią ir naujausią informaciją apie Užsakovą, kad galėtų efektyviai ir tiksliai vykdyti jo pageidavimus.
 5. 5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

   • Visi vartotojų klausimai ir pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti pateikiami elektroniniu paštu, arba per Lietuvos paštą.
   • Atsakymą VenipakFast pateikia ta pačia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.
 6. 6. Asmens duomenų tvarkymas

  Užsakovas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia VenipakFast registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiame dokumente išvardytomis taisyklėmis.

 7. 7. Saugumas

  Įsipareigojame užtikrinti, kad jūsų informacija būtų saugi. Siekdami išvengti nesankcionuotos prieigos ar jūsų informacijos atskleidimo, mes įdiegėme tinkamas fizines, elektronines ir valdymo sistemas, kurios užtikrina internete surinktos informacijos saugumą.

 8. 7. Slapukai

   • Slapukas yra mažas failas, prašantis leisti jį instaliuoti jūsų kompiuterio kietajame diske. Jums sutikus, failas pridedamas, ir slapukas padeda analizuoti interneto srautą arba pateikia jums informaciją apie tai, kada apsilankėte tam tikroje svetainėje. Dėl slapukų interneto programos reaguoja į jus, kaip į asmenį. Interneto programa, rinkdama ir prisimindama informaciją apie jūsų pageidavimus, gali pritaikyti veiklą prie jūsų poreikių, pomėgių, bei nesiūlyti to, ko nemėgstate.
   • Siekdami nustatyti, kurie mūsų puslapiai naudojami, į pagalbą pasitelkiame Google Analitics ir kitus sekimo sistemos slapukus. Tai padeda mums analizuoti duomenis apie interneto srautą, taip prisitaikant prie klientų poreikių. Šią informaciją mes naudojame tik statistikos tikslais. Kuriam nors mūsų partneriui nukreipus jus į mūsų svetainę, jūsų kompiuteryje išlieka slapukas, įrašantis informaciją apie šį apsilankymą.
 9. 9. Nuorodos į kitas svetaines

  Mūsų svetainėje gali būti nuorodų, kurias paspaudę, lengvai apsilankysite svetainėse, kuriomis domėjotės. Tačiau jeigu pasinaudojote tomis nuorodomis ir taip išėjote iš mūsų svetainės, turėtumėte žinoti, kad mes negalime valdyti svetainės, į kurią patekote. Todėl nesame atsakingi už informacijos, kurią pateikėte tokiose svetainėse, apsaugą ir privatumą, nes tokių svetainių šis privatumo patvirtinimas nereglamentuoja. Jūs turėtumėte būti atsargūs ir perskaityti tokiai svetainei taikomą privatumo patvirtinimą.

 10. 10. Sąlygų pakeitimai

   • VenipakFast turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešusi įmonės tinklalapyje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.
   • Jeigu Užsakovas po Privatumo sąlygų pasikeitimų naudojasi VenipakFast teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su sąlygų pakeitimu.
 11. 11. Baigiamosios nuostatos

   • Šiai Privatumo politikai yra taikomi teisės aktai.
   • Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.